Handelsbetingelser


Generelt om handelsbetingelser for www.misbrugsforedrag.dk:
 
§1 . Disse betingelser er gældende for aftaler, omkring afholdelse af foredrag, indgået med www.misbrugsforedrag.dk eller Søren efter den 23.09.2019.
Stk 2. Betingelserne er ligeledes gældende ved indgåelse af aftale med fuldmagtshaver, for de i §1 nævnte juridiske eller fysiske personer.
Stk 3. Ved aftaler indgået før den, i §1, nævnte dato, hvad end det er med fuldmagtshaver, www.misbrugsforedrag.dk eller Søren, henvises til de generelle regler i LBK nr. 193 af 02/03/2016.
 

Aftaleindgåelse og fortrydelse:

§2. Der er indgået en bindende aftale ved antagelse af tilbud. Antagelse kan ske enten ved telefonisk kontakt, herunder sms samt E-mail, kontaktformular på hjemmeside, Snapchat, facebook , mundtlig, brev eller lignende som kan sidestilles hermed.
Stk. 2. Der er som udgangspunkt 14 dages fortrydelse.
Stk. 3. Ved force majeure kan der ydes fortrydelsesret længere end den i stk. 2 nævnte frist, på antagelse af tilbuddet. Dette vil kræve dokumentation og vil i hvert enkelt tilfælde være op til skøn om denne fortrydelse accepteres.
 
Betingelser angående befordring:
 
§3. Ved antagelse af tilbud, accepteres at betale for befordring til og fra stedet for afholdelse af foredraget. Ved befordring forstås alle udgifter til transport.
Stk. 2. Søren Matthiesen forpligter sig jf. disse handelsbetingelser at finde billigste befordring i egen bil.
Stk. 3. Udgifter til transport omhandler: Kilometertakts der er fastsat efter statens takst for befordring i egen bil med kørsel under 20.000 km årligt. Taksten er pr. 14.09.2022 på 3,70 kr. pr. kilometer. Dertil kommer eventuelle færge og brotillæg tur/retur.
  
Afholdelse af foredraget:

§5. Afholder forpligter sig til at sørge for rette udstyr til afholdelse af foredraget. Med rette udstyr forstås at der skal være en passende størrelse skærm til fremvisning af videoklip og PowerPoint, samt lyd til disse. Endvidere skal der, hvis der skal afholdes foredrag for større forsamlinger være mikrofon til rådighed så alle får en god oplevelse.
Stk. 2. Der skal være mulighed for tilslutning enten af PC via. HDMI stik eller mulighed for at videoklip og PowerPoint kan tilgås via., på stedet, indrettet computer gennem USB.
§6. Lokalet for afholdelse af foredraget skal være i passende størrelse og helst ikke med gennemgang, da dette vil forstyrre og give en dårligere oplevelse af foredraget.
§7. Foredraget tager ca. 1 1/2 time og der vil være ubegrænset tid til efterfølgende spørgsmål.
§8. Antager af tilbuddet forpligter sig til at sørge for tilladelser for optagelse af video, lyd og billeder som efterfølgende kan blive brugt som materiale på www.misbrugsforedrag.dk
Stk. 2. Ønskes ikke optagelser af video, lyd og billede skal dette eksplicit fremføres skriftligt pr. mail eller brev til foredragsholder.
Stk.3. Video, billeder og lyd optaget under foredraget vil ikke blive overdraget til tredjemand og vil ikke blive anvendt i direkte markedsføring.
Stk. 4: www.misbrugsforedrag.dk har ophavsretten til video, lyd og billeder optaget under et foredrag.


Betaling:

§9. Faktura vil blive fremsendt, uden ugrundet ophold, til antager af aftalen efter afholdt foredrag.
§10. Betalingsfristen vil som udgangspunkt være 7 dage fra modtagelse af fakturaen.
§11. Betaling skal ske som overførsel til det i fakturaen angivne kontonummer.
Stk.2: Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr i henhold til renteloven.
Stk. 3: Endvidere pålægges der renter som udgør 8,05% årligt i henhold til rentelovens §5, 1 pkt.
Stk. 4: Ved fortsat manglende betaling sendes fordringskravet til inkasso i henhold til renteloven.


Yderligere betingelser:

§12. Ved antagelse af tilbud gives tilladelse til at der må markedsføres direkte i fremtiden for nye tilbud, herunder også modtagelse af nyhedsbrev.
Stk. 2. Nyhedsbrev og tilladelse til markedsføring kan, frit og nemt, opsiges ved at sende en mail med påbud herom til misbrugsforedrag@misbrugsforedrag.dk
§13. Persondata vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen GDPR.
§14. Antager af tilbuddet forpligter sig til at lave den rette markedsføring for foredraget så flest muligt deltager.
Stk. 2. Antager forpligter sig endvidere, såfremt denne laver digitalt opslag, at henvise til www.misbrugsforedrag.dk med hyperlink.
Stk. 3. Ved digitalt opslag forstås opslag på Facebook, Snapchat, instragram, hjemmeside, intranet eller lignende, der kan sidestilles herme
§15. For situationer ej beskrevet i disse handelsbetingelser af 29.09.2019 henvises til de legale regler på området.
 


Konsolideret af
Søren ejer af:

www.misbrugsforedrag.dk

Scroll to Top